Reglement Badeendenrace

ARTIKEL 1, ORGANISATIE

 1. Stichting Vier 5 mei, gevestigd te Groningen, verder te noemen ‘BFG’ organiseert onder haar verantwoordelijkheid de ‘Badeendenrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten. De activiteit ‘Badeendenrace’ wordt uitgevoerd door BFG met behulp van de app van genoemde Lionsclub Maassen.
 2. De opbrengst van de activiteit wordt aangewend voor het bekostigen van het festival. 

ARTIKEL 2, VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

 1. Deelname aan de Badeendenrace staat open voor alle natuurlijke- en rechtspersonen; deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Degene die deelneemt aan de Badeendenrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement.
 3. BFG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften. Deelname aan de activiteit geschiedt geheel voor eigen risico.

ARTIKEL 3, SPEELWIJZE

 1. De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen via de website https://bevrijdingsfestivalgroningen.nl/badeendenrace/,  en/of  op het festivalterrein.
 2. Elk lot geeft recht op deelname aan de Badeendenrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld.
 3. De Badeendenrace vindt plaats met 6000 badeendjes; de verkoop stopt nadat er 6000 eendjes zijn verkocht. 
 4. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op vrijdag 3 mei 2024 te water worden gelaten in de Papiermolen en de eerste eendjes die de finish bereiken – na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- hebben recht op een prijs; het aantal (eendjes met winnende) prijzen wordt nader bepaald.
 5. Het eerste eendje dat de finish bereikt, heeft recht op de eerste prijs, het eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs tot en het eendje dat als derde de finish bereikt heeft recht op de derde prijs, enzovoorts.
 6. Elk eendje blijft eigendom van de Lionsclub.
 7. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het betreffende eendje.
 8. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendenrace.

ARTIKEL 4, INLEG

 1. De inleg voor één lot (badeend) bedraagt € 5, voor twee loten € 10,-, voor drie loten € 15,- enzovoort. 

ARTIKEL 5, WINNENDE LOTNUMMERS

 1. Er worden prijzen uitgegeven waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendenrace.
 2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald dan wel lotnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname.
 3. De race vindt plaats zonder publiek onder toezicht van een notaris
 4. De uitslag zal strikt geheim gehouden worden tot het moment van bekendmaking op 5 mei 20:00.

ARTIKEL 6, PRIJZEN PAKKET, BEKENDMAKING

 1. De eerste drie prijzen worden op het hoofdpodium van Bevrijdingsfestival Groningen uitgereikt. De nummers van de winnende loten worden bekendgemaakt direct na de race in de stand bij de race en worden tevens gepubliceerd op https://bevrijdingsfestivalgroningen.nl/badeendenrace/
 2. De koper van een lot ontvangt per mail een bevestiging van de koop en een lotnummer, het deelnamebewijs. Als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan geeft dat door middel van het overleggen van het deelnamebewijs recht op de prijs. Tenzij anders bepaald, kan de prijs worden afgehaald bij de winkelier die of het bedrijf dat de betreffende prijs ter beschikking heeft gesteld. Bij het afhalen dient het deelnamebewijs (print of op telefoon zichtbare mail) getoond te worden. Bij het in ontvangst nemen van een prijs met een waarde hoger dan € 100,- dient een geldig legitimatiebewijs te worden getoond. Informatie over de winnende loten en de prijzen worden vermeld op: https://bevrijdingsfestivalgroningen.nl/badeendenrace/
 3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten ter zake worden door BFG voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 7, PRIVACY

 1. De namen van de eigenaren (voorletter(s) en achternaam) van de winnende lotnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
 2. Door het meespelen met de Badeendenrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk vóór de race schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.

ARTIKEL 8, AANSPRAKELIJKHEID

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal, cybercrime en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door BFG voor het handelen van de personen die BFG heeft ingeschakeld in het kader van de te houden badeendenrace alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van BFG liggende omstandigheden.
 2. BFG is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.
 3. Deelnemers aan de loting moeten minstens 18 jaar zijn.